Reglement

Wedstrijd reglement Action Shooting Nederland

Alle voor de Action Shooting Nederland (hierna te noemen ASN)competitie aangemelde wedstrijden dienen te voldoen aan de eisen zoals omschreven in het KNSA vademecum deel VI pistool (hoofdstuk 17) met de volgende toevoegingen. Organisaties, die een handvuurwapenwedstrijd in aanmerking willen laten komen voor de ASN competitie, dienen deze tenminste 10 weken voor de wedstrijddatum bij de ASN wedstrijdleiding/bestuur ter beoordeling aan te bieden.

 

WEDSTRIJDORGANISATIE

De wedstrijd dient georganiseerd te worden door een wettelijk erkende schietvereniging. Deze organiserende vereniging dient tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn met een risicodekking van tenminste € 500.000,00 per schadegeval.

 

MAXIMAAL AANTAL WEDSTRIJDEN PER JAAR:

Per jaar mag een wedstrijdorganisator tot een maximum van 3 wedstrijden per kalender/competitiejaar voor deelname aan de ASN aanbieden. Het bestuur behoud zich het recht voor om anders te besluiten. Er mag per weekend slechts 1 voor de ASN competitie tellende wedstrijd worden georganiseerd, dit houd in dat er geen dubbel tellende wedstrijden op 1, of meer dan 1 verenigingen mogen worden gehouden. ASN wedstrijden dienen plaats te vinden op zaterdag en/of zondag.

 

COMPETITIE EN KLASSE-INDELING

De ASN-competitie kent de volgende titels per wapen categorie:

Kampioen ASN 

Kampioen B klasse.

Kampioen C klasse

Per klasse dienen minimaal 4 schutters deel te nemen.

 

De indeling voor A, B of C klasse is als volgt:

A: Gemiddeld percentage van 70% of hoger.

B: Gemiddeld percentage wat tussen de 50% en 70% ligt.

C: Gemiddeld percentage minder dan 50%

Een nieuw, en dus ongeklasseerd lid, zal na het eerste klasseringsjaar ingedeeld worden op basis van het gemiddelde percentage behaald over dit jaar, en starten in de C klasse. Dit ter beoordeling van het bestuur.

 

WAPENCATEGORIEËN:

Een ASN competitie wedstrijd dient tenminste onderverdeeld te zijn in vier gescheiden handvuurwapencategorieën, te weten:

1: Open Klasse Pistool    (OKP)

2: Open klasse Revolver    (OKR)

3: Standaardklasse Pistool    (SKP)

4: Standaardklasse Revolver  (SKR)

Wanneer de organiserende vereniging de mogelijkheden heeft kunnen hier de volgende categorieën eventueel aan worden toegevoegd, er is echter geen competie in deze wapen groepen:

5: Open Klein Kaliber Pistool (OKKP)

6: Standaard Klein Kaliber Pistool (SKKP)

 

VERPLAATSINGEN:

Verplaatsingen mogen uitsluitend schuin naar voren, of schuin naar een zijwaartse richting plaats vinden, en niet meer dan één positie bevatten, tenzij de baan breed genoeg is om een veilige tweede verplaatsing mogelijk te maken. Dit ter beoordeling van het bestuur.

DNF en DQ

Bij een AD, voor de pieper is gegaan, mits in de veilige richting, (doel of kogelvanger) zal een DNF voor die serie worden gegeven).

Bij een AD in de unsafe richting, (buiten 180 graden of vloer, plafond, muur, of RO) of tijdens de verplaatsing (dit valt ook onder unsafe gunhandling, lees vinger aan de trekker tijdens verplaatsing) , zal een DQ worden gegeven.

 

OPENING INSCHRIJVING:

De inschrijving voor wedstrijden mag niet eerder dan 8 weken voor aanvang van de wedstrijd geopend worden.

WEDSTRIJDAANKONDIGING:

De wedstrijdaankondiging moet bekend zijn tenminste tegelijk met de opening van inschrijving. Na publicatie van deze wedstrijdaankondiging is een wijziging uitsluitend toegestaan, indien alle deelnemers hiervan uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de wedstrijd schriftelijk op de hoogte zijn gebracht. De wedstrijdaankondiging bevat de gegevens zoals aangegeven in  het KNSA vademecum deel VI pistool hoofdstuk 17 17.4.2 met de volgende toevoegingen:

De verantwoordelijke wedstrijdorganisator.

De naam en de locatie van de wedstrijd.

De tijdstippen waarvoor ingeschreven kan worden.

Eventuele gebruikte dekkingen, barricades, etc.

(De wedstrijdorganisatie kan de stages middels een grafische voorstelling illustreren);

Het wedstrijdverloop;

Eventuele handicaps, zoals handmatig laden, etc.

Afwijking op regel 17.7.4 bij storing is 1 herkansing mogelijk, de schutter moet dit dan zelf aangeven.

Het aantal en de aard van de ter beschikking gestelde prijzen;

Indien van toepassing: het maximale aantal deelnemers en het maximale aantal herkansingen;

De kosten van inschrijving en eventuele herkansing(en) (vast stellen op de ALV);

Het inschrijfadres en/of telefoonnummer en de tijdstippen, waarop dit bereikbaar is.

 

COMPETITIEBIJDRAGE:

Voor elke deelnemer in officiële ASN-categorieën dient de wedstrijdorganisator een competitiebijdrage te voldoen van € 3,-  per deelnemer per categorie (vast stellen op de ALV), ongeacht of de betreffende deelnemer wel of geen ASN lid is en over alle voor de wedstrijd omschreven categorieën; ook indien dat er meer zijn dan de verplichte categorieën;

OKP, OKR, SKP en SKR.

Personen, die deelnemen in meer dan één categorie worden gezien als meerdere deelnemers. Ter controle dient de wedstrijdorganisator onmiddellijk na afloop van de wedstrijd een volledige deelnemerslijst te overleggen, waarop ook de deelnemers vermeld staan, die geen geldige serie gerealiseerd hebben (DNF en DQ). Alleen voor wel aangemelde, maar niet gearriveerde en niet betalende deelnemers behoeft geen competitiebijdrage voldaan te worden. Voor ASN leden mag de inschrijving niet meer bedragen dan € 10,- per ingeschreven serie. Wedstrijdorganisatoren, die een competitiewedstrijd aanmelden, worden geacht bekend met de inhoud van dit reglement te zijn. Indien de wedstrijdorganisator geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft aangaande zijn betalingsverplichtingen staat het bestuur van de ASN vrij om deze wedstrijdorganisator tot nader order van verdere deelname aan de ASN-competitie uit te sluiten.

 

UITSLAGEN:

Voor de uitslagen wordt gebruik gemaakt van het ASN score programma. Dit wordt kosteloos aan de wedstrijd organisatie ter beschikking gesteld door de ASN. De wedstrijdorganisator dient de ASN binnen zeven dagen na afloop van de wedstrijd te voorzien van een volledig ingevulde uitslagenlijst, uitgesorteerd op de voor de betreffende wedstrijd geldende wapencategorieën. Indien een deelnemer meent, op een onjuiste plaats of categorie in de wedstrijduitslag geplaatst te zijn, dan kan hij hiertegen binnen 30 dagen na afloop van de wedstrijd protest aantekenen bij de wedstrijdorganisatie. Deze dient de betreffende schutter en de ASN binnen zeven dagen na aankomst van zijn aangetekende protest schriftelijk van haar bevindingen op de hoogte te brengen.

 

TEAMS:

Ten behoeve van sponsoring of promotie is het voor competitie deelnemers mogelijk om zich (in plaats van onder een verenigingsnaam) in te laten schrijven onder een teamnaam. Teams kunnen uitsluitend bestaan uit drie personen en de teamnaam zal, na overleg met, en na akkoord van het bestuur, in de gepubliceerde uitslagenlijsten vermeld worden in plaats van de verenigingsnaam.

Voorwaarden hiervoor zijn:

De teamsponsor/naamgever sluit hiervoor een overeenkomst met het bestuur voor een nader te bepalen bijdrage* in de competitie prijzentafel voor teams

De deelnemers blijven het gehele competitiejaar onder deze teamnaam ingeschreven.

Indien een deelnemer tijdens de competitie besluit het team te verlaten, vervalt de teamscore.

Alle teamleden dienen ASN lid te zijn en hun jaarbijdrage voor aanvang van de competitie te hebben voldaan.

*Deze teambijdrage zal vooraf in overleg met de sponsor en/of de teamleider bepaald worden, voorafgaande aan de naamgeving van het team of de teams. 

Tot dat moment staat de competitiedeelnemer ingeschreven en zal worden vermeld  in de uitslagenlijst(en) onder de naam van de schietvereniging, waarvan bij de competitieleiding bekend staat als hoofdlid.

Login leden